Archway

Archway 1.5x3m total 4m

price 25,000.-

ซุ้มทางเข้าขนาด 1.5x3m รวมหน้ากว้างทั้งหมด 3m เหมาะกับงานที่ต้องการ บีทางเข้าให้มีความซ่อน รายละเอียดด้านใน

Archway 2x3m total 4m

price 38,000.-

ซุ้มทางเข้าขนาด 2.5x3m รวมหน้ากว้างทั้งหมด 5 m เหมาะกับงานที่ต้องการ บีทางเข้าให้ได้เดินรอดผ่านเพื่อเข้าภายในงาน

Archway 3x3m total 3m

price

ซุ้มทางเข้าขนาด 3x3m รวมหน้ากว้างทั้งหมด 3 m เหมาะกับงานที่ต้องการ บีทางเข้าให้ได้เดินรอดผ่านเพื่อเข้าภายในงาน

Archway 3x3m total 5m

price

ซุ้มทางเข้าขนาด 3x3m รวมหน้ากว้างทั้งหมด 5 m เหมาะกับงานที่ต้องการ บีทางเข้าให้ได้เดินรอดผ่านเพื่อเข้าภายในงาน